ALGEMENE INFORMATIE – SPEEDGYMWE FIT YOU

algemene informatieArtikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer (Elektro Training): Bodytec Health B.V., handelend onder de naam ‘Elektro Training’ Opdrachtgever (member): Geregistreerde members van Elektro Training en/of personen die een losse training en/of proeftraining hebben gereserveerd/aangeschaft (ad hoc registratie) Opdracht: * Faciliteren van personal training middels Electro Muscle Stimulation, coaching, voedingsadvies Locaties: * Amsterdam: Kinkerstraat 74A, Esplanade de Meer 134, Fred Roeskestraat 115, Stadsparken Versie: 1 januari 2020, deze versie vervangt alle eerder gepubliceerde versies via de website, nieuwsbrief, print aanwezig op locaties, als onderdeel van het aankoopproces onine via de APP Fitmanager dan wel via een online betaal-request. (verwijzing naar art 1.3)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aankopen prepaid credits, alle abonnementen en overige leveringen door of namens Opdrachtnemer (Elektro Training) en op alle overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer (Elektro Training) en Opdrachtgever (member) tot stand zijn gekomen. 1.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 1.3 Opdrachtnemer (Elektro Training) behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden periodiek (doorgaans 1 keer per kalenderjaar) te wijzigen of aan te vullen. 1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.5 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever (member) wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer (Elektro Training) en Opdrachtgever (member) is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop: 2.2 Opdrachtgever (member) de aanbieding, offerte, van Opdrachtnemer (Elektro Training) mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of, 2.3 Opdrachtnemer (Elektro Training) de bestelling dan wel aankoop van Opdrachtgever (member) voor/van (aankoop) prepaid credits, activering abonnement mondeling, schriftelijk, per e-mail of online aankoop via de APP Fitmanager dan wel via een online betaal-request (tikkie) heeft aanvaard.

Artikel 3 Herroepingsrecht
3.1 Voor elke aankoop prepaid credits en het afsluiten van een abonnement geldt dat je na datum van (koop)overeenkomst, 14 dagen lang het recht om de aankoop en/of het abonnement te herroepen. Als je gedurende de termijn van het herroepingsrecht (14 dagen) niet hebt getraind, dan is deze herroeping kosteloos. Als je gedurende de termijn van het herroepingsrecht (14 dagen) wel hebt getraind, wordt naar rato afgerekend. 3.2 Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, alsmede beschrijvingen van diensten, welke door Opdrachtnemer (Elektro Training) worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte (print en online), zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden zaken.

Artikel 4 Prijzen, aankopen, aanbiedingen, credits, abonnementen, geldigheid
4.1 De prijzen weergegeven in aanbiedingen, aankopen prepaid credits, en abonnementen van Opdrachtnemer (Elektro Training) zijn inclusief 9% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. - Om een training te kunnen reserveren bij Elektro Training dient een member te beschikken over credits, welke kunnen worden verkregen via aankoop in één van de store middels betaling per PIN of via de webshop; - Per training wordt 1 credit in rekening gebracht; - Restitutie van de geldelijke waarde van aangeschafte credits is niet mogelijk; - Elektro Training biedt members 2 typen memberships aan: 1. PREPAID Membership - PREPAID credits worden gekocht in de stores of via de online webshop/ APP Fitmanager. - PREPAID credits hebben een beperkte geldigheid; single training 1 maand en 10-pack 3 maanden na aankoop. 2. Jaarbonnement Membership - Een jaarabonnement is een bindend contract tussen Elektro Training en een member - De duur van een jaarabonnement is vastgesteld op 12 maanden na activering; - Tussentijdse opzegging is niet mogelijk; - Restitutie van de geldelijke waarde van aangeschafte credits is niet mogelijk; - Een member stemt in met een maandelijkse automatische incasso voor het maandbedrag behoren bij het gekozen jaarabonnement - Alvorens Elektro Training maandelijks mag incasseren dient de betreffende member schriftelijk in te stemmen met het te incasseren maandbedrag. Instemming geschiedt door ondertekening van een incassoformulier, ter plaatse in de store; - Na ingang van het jaarabonnement is Elektro Training gerechtigd om gedurende 12 maanden na ingang van jaarabonnement een vast maandbedrag te incasseren ten laste van de betreffende member; - Een jaarabonnement wordt niet automatisch – stilzwijgend – verlengd - Prijzen zijn inclusief 9% belasting toegevoegde waarde. - Elektro Training behoudt zich het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen; - Credits gekocht via een jaarabonnement zijn maximaal 12 maanden geldig na ingang van het jaarabonnement. De maandelijkse afschrijving is niet leidend voor de geldigheid van de credits. - Indien de geldigheid van verkregen credits na aankoop is verlopen, is geen restitutie mogelijk - Voor actuele prijzen van PREPAID credits en jaarabonnementen wordt nadrukkelijk verwezen naar de bedrijfswebsite www.elektrotraining.eu en/of beschikbare informatie aanwezig op de trainingslocaties.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van facturen dient te geschieden conform de geldende betaalinstructies van Opdrachtnemer (Elektro Training): 1. Prepaid credits: betaling direct bij aankoop via de APP Fitmanager dan wel via een online betaal-request; 2. Abonnement: termijn 1 dient via een online betaal-request te worden betaald binnen 14 dagen na ingangsdatum abonnement; 3. Abonnement: termijn 2 tm 12 wordt geïncasseerd via automatische incasso. 5.2 Indien Opdrachtgever (member) in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer (Elektro Training) gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever (member) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 5.3 Opdrachtgever (member) is over de periode dat hij in verzuim is een rente verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% op jaarbasis. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Opdrachtgever (member). De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 250,- per factuur. 5.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de factuur met de oudste datum. 5.5 In geval van overschrijding van een betaaltermijn is Opdrachtnemer (Elektro Training) gerechtigd verdere leveringen aan Opdrachtgever (member) te staken, totdat Opdrachtgever (member) aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met Opdrachtnemer (Elektro Training) gesloten overeenkomsten volledig heeft voldaan.

Artikel 6 Informatieverstrekking
6.1 Opdrachtgever (member) stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar aan Opdrachtnemer (Elektro Training). 6.2 Opdrachtgever (member) is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer (Elektro Training) meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 6.3 Opdrachtgever (member) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer (Elektro Training) ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.acht niet anders voortvloeit. 6.4 Opdrachtgever (member) vrijwaart Opdrachtnemer (Elektro Training) voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 6.5 Indien en voor zover Opdrachtgever (member) dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer (Elektro Training) de betreffende bescheiden. 6.6 Stelt Opdrachtgever (member) niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer (Elektro Training) verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever (member).

Artikel 7 Levering producten en diensten
7.1 Levering van producten en diensten vindt plaats na betaling van factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 7.2 Levering van de gekochte zaken geschiedt franco plaats van bestemming, binnen Nederland.

Artikel 8 Uitvoering diensten
8.1 Opdrachtnemer (Elektro Training) voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 8.2 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever (member) dat Opdrachtnemer (Elektro Training) tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 9 Wijzigen overeenkomst levering diensten
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer (Elektro Training) stelt Opdrachtgever (member) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Opdrachtnemer (Elektro Training) Opdrachtgever (member) hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in. 9.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Opdrachtnemer (Elektro Training) daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10 Contractduur opdracht dienstverlening
10.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever (member) en Opdrachtnemer (Elektro Training) wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke is gerelateerd aan het product op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen: Prepaid Single Training: 14 dagen na aankoop Prepaid 10 PACK: 3 maanden na aankoop Abonnement: 12 maanden na activatie

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer (Elektro Training) alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, trainingsmethodes, personal training adviezen, coaching sessies. 11.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer (Elektro Training) worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 11.3 Opdrachtgever (member) verplicht zich tot geheimhouding van de door Opdrachtnemer (Elektro Training) aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt. 12.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: a. Die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; b. Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; c. Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken; d. Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 12.3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van twee jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 13 Reclames en garanties
13.1 Klachten of reclames met betrekking tot de gekochte producten en diensten dienen door Opdrachtgever (member) binnen 8 dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer (Elektro Training). Gerechtelijke procedures dienen binnen 6 maanden na de eerste schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. Een te late melding of een te laat ingestelde gerechtelijke procedure leidt tot verval van alle rechten en aanspraken van Opdrachtgever (member) die verband houden met de betreffende klacht. 13.2 Opdrachtgever (member) is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer (Elektro Training). De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer (Elektro Training) in staat is hierop adequaat te reageren. 13.3 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Opdrachtnemer (Elektro Training) gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 13.4 Indien een klacht naar oordeel van Opdrachtnemer (Elektro Training) gegrond is, is Opdrachtnemer (Elektro Training) bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of de betreffende dienst opnieuw te leveren, hetzij de reeds betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren. 13.5 Opdrachtnemer (Elektro Training) geeft ten aanzien van de verkochte producten zoals prepaid credits en abonnementen geen eigen garanties.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Opdrachtnemer (Elektro Training) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door opdrachtgever (member) onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn. Bedoeld wordt informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Opdrachtgever (member) heeft een actieve informatieplicht over aandoeningen, medicijngebruik en blessures, bij aanvang van de overeenkomst, maar ook voorafgaand aan elke training welke door opdrachtnemer (Elektro Training) in opdracht van opdrachtgever (member) wordt uitgevoerd/gefaciliteerd. Opdrachtnemer (Elektro Training) zal na elke melding een notitie maken in het persoonlijke profiel van opdrachtgever (member). Indien de trainer niet in staat is om een mogelijk risico te beoordelen, zal de betreffende member niet worden toegelaten tot de training. Trainers werkzaam bij Elektro Training worden geacht om algemene lichamelijke blessures van members te kunnen beoordelen na melding van een member of door uiterlijke kenmerken geconstateerd door de trainer, om deelname aan een training wel of niet toe te staan. Uitdrukkelijk wordt hier beschreven de aard van mogelijke algemene blessures, fysieke toestand of uiterlijke kenmerken van een member: spierpijn, griep, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, gebruik van hulpmiddelen zoals een loopkruk, rolstoel, gips, verband, blauwe plekken etc. Hoewel alle trainers werkzaam bij Elektro Training een opleiding en diploma hebben in de zin van Sport en Bewegen, wordt uitdrukkelijk benadrukt dat trainers geen medische achtergrond hebben en als zodanig een diagnose/ oordeel kunnen vormen. Elke member wordt geacht om voorafgaand aan elke training te melden of er sprake is van een medische aandoening, dan wel of deze medicatie gebruikt op voorschrift van een arts. Indien de trainer geen oordeel kan vormen of deelname aan een training zonder risico is, zal de member deelname aan de training worden ontzegd. Hierbij wordt nogmaals verwezen naar het referentiekader van de trainer zoals hierboven beschreven. 15.2 Opdrachtnemer (Elektro Training) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
16.2 Indien Opdrachtgever (member) in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, (ii) surseance van betaling is verleend of aangevraagd, of (iii) zijn bedrijf staakt of liquideert, heeft Opdrachtnemer (Elektro Training) het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever (member) op te schorten en/of de overeenkomst met Opdrachtgever (member) zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer (Elektro Training) op grond van de overeenkomst of de wet.

Artikel 17 Overmacht
17.2 Opdrachtnemer (Elektro Training) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever (member), indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Opdrachtnemer (Elektro Training) kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoen bij de fabrikant, importeur of andere (tussen)handelaar van wie Opdrachtnemer (Elektro Training) de producten of diensten betrekt. 17.3 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer (Elektro Training) niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever (member) kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer (Elektro Training) niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de bedoelde situatie 90 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen na 90 kalenderdagen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 17.4 Opdrachtnemer (Elektro Training) is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer (Elektro Training) als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 18 Verrekening
18.2 Opdrachtgever (member) doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer (Elektro Training) te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer (Elektro Training).

Artikel 19 Overdracht van rechten
19.2 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20 Aansprakelijkheid schade
20.2 Opdrachtnemer (Elektro Training) is niet aansprakelijk voor eigendoms-, persoonlijke of enige andere schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer (Elektro Training) de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 20.3 In het geval dat Opdrachtnemer (Elektro Training) een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever (member) bedraagt de schade niet meer dan de kostprijs van het geleverde product en/of het honorarium van de geleverde diensten. 20.4 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Artikel 21 Aansprakelijkheid Opdrachtgever (member)
21.2 Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer (Elektro Training) verschuldigd zijn. 21.3 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever (member) zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor nakoming van betalingen welke voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 22 Persoonsgegevens, privacy en huisregels
Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten (prepaid en/of jaarabonnement), uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app (FitManager) of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elektro Training willen we transparant zijn. Check de volledige privacyverklaring op onze website (www.elektrotraining.eu). Huisregels 1. Members dienen zorgvuldig om te gaan met het trainingsmateriaal. 2. Members onthouden zich van ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere members toe en niet naar werknemers/extern ingehuurde trainers van Elektro Training toe. 3. Members die te laat aanwezig zijn kunnen niet deelnemen aan de training indien deze al is begonnen. Dit geldt ook wanneer de overige deelnemers al gereed zijn voor de training (aankleden vest + straps) 4 . Members dienen te allen tijde de instructies gegeven door medewerkers van Elektro Training op te volgen.

Artikel 23 Vrijwaring
23.1 De Opdrachtgever (member) vrijwaart Opdrachtnemer (Elektro Training) tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Opdrachtnemer (Elektro Training) geleverde diensten.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter binnen het arrondissement waar de Opdrachtnemer (Elektro Training) is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Opdrachtnemer (Elektro Training) en Opdrachtgever (member) kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 24.2 Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer (Elektro Training) en Opdrachtgever (member) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze versie van de Algemene Voorwaarden zijn ter vervanging van eerder gecommuniceerde voor publicatiedatum 1-10-2019. Indien opdrachtgever (member) niet akkoord gaat met de nieuwe versie 01-10-2019 heeft deze het recht om binnen 30 dagen na publicatiedatum schriftelijk bezwaar te maken en kenbaar te maken aan opdrachtnemer (Elektro Training)